Regulamin

§1. SŁOWNICZEK

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Informacje dotyczące kosztów oraz terminu i sposobu dostawy Towaru podane są na stronie internetowej www.slodkiwierzynek.pl.

 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca – oznacza Spółkę WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAz siedzibą w Krakowie (31-008), Rynek Główny 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309791, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON:  120731334 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP:  676-240-39-00,

13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie: www.slodkiwierzynek.pl.

14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę  za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu.

 3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego.

 4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu www.slodkiwierzynek.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

  1. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Właścicielem Sklepu Internetowego zarejestrowanego pod adresem: www.slodkiwierzynek.pl

jest Sprzedawca.

 1. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

 2. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych Towarów.

 4. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN).

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w katalogu Towarów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

 6. Rozmieszczenie wzorów na sprzedawanych Towarach w rzeczywistości może w małym stopniu różnić się od Towarów prezentowanych w sklepie internetowym.

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ,,SŁODKI WIERZYNEK”

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające poprawne funkcjonowanie strony internetowej na komputerach stacjonarnych i laptopach w co najmniej następujących przeglądarkach dla rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 px:

1)      Firefox od wersji 10;

2)      Internet Explorer od wersji 8;

3)      Opera od wersji 10;

4)      Chrome od wersji 12;

5)      Safari od wersji 5.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

 3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 §4. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a)      Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b)      Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c)       Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d)      Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e)      Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.      Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a)      przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

b)      upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta
i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6.      W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a)      zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b)      Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c)       powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8.      Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

9.      Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10.   Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu.
W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 2.  Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

 4. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

  1. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)            anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b)            anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

 1. Po złożeniu zamówienia i pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towaru w Sklepie internetowym, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie zawiera datę zawarcia umowy, rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 2. Sprzedawca wykona umowę w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Przez wykonanie umowy rozumie się wysłanie do Klienta informacji o możliwości odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub potwierdzenia o nadaniu Towaru na podany przez Klienta adres pocztowy.

 3. Jeżeli Sprzedawca, po zawarciu Umowy, nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 4. W wypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

                a)            stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT)  i określone są w złotych polskich;

b)           nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c)            nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski. 

 

10.   Ostateczną ceną wiążącą Strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

12.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)             przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)             gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Biurze Sprzedawcy, tj. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy);

c)              gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);

d)             przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu DotPay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

 

 1. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

17.   Klient jest zobowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

18.   Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

19.   Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy, tj. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków, w Dni Robocze, w godz. 09:00 – 22:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

20.   Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

21.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 §6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, oświadczenie powinno zostać przesłane na adres Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Klientowi koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, Sprzedawca zwróci mu odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 4. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a)         w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

b)        w przypadku zapłaty „za pobraniem”, lub przy „odbiorze osobistym”  Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta, po przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

c)         w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych DotPay, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 1. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności Towaru z zamówieniem.

 2. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu Towaru.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku:

a)      świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 1. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Klientowi. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1)      w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a)      oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b)      dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2)      w terminie 3 dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego – w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 11 pkt 1), dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

  1. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Wisteria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-008), Rynek Główny 15. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, drogą telefoniczną lub mailową. W przypadkach uzasadnionych Towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

  2. Koszt przesyłki reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.

  3. W przypadku zwrotu zamówienia do Sprzedawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Klient ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki przez Sprzedawcę oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub Sprzedawcy.  

 §7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
  i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego
  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 §8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz podmiot uprawniony przez Sprzedającego do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1497 ze zm.).

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

 4. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

 5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedający.

 6. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedającego.

 7. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 8. Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest zarejestrowany w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 §9. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.slodkiwierzynek.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę
  w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.  

2.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

 3. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.

 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 5. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.

 7. Wszystkie wymienione nazwy Towarów lub producentów Towarów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

 8. Prawa autorskie dla wszystkich zdjęć przysługują Sprzedającemu.

 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Sprzedającego.

 10. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stasuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 rok Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 31 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 roku Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

________________________, dnia _________________ roku

      miejscowość

 

________________________

________________________

________________________

     adres Klienta

 

Wisteria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowo – akcyjna

Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy ______________________zawartej w dniu ____________________________ której przedmiotem był zakup ____________________________ .

Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierająca zakupiony przez mnie Towar otrzymałem w dniu __________________________ .

Mając na uwadze powyższe, w załączeniu zawracam, w stanie niezmienionym, zakupiony Towar i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

Proszę o zwrot kwoty _____________zł (słownie: ________________________________________)

przekazem pocztowym na adres _______________________________________________________

lub na konto nr _________________________________________________

 

 

________________________

     podpis Klienta