Polityka prywatności

PREAMBUŁA

Administrator zapewnia, że przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Przekazane Administratorowi dane osobowe są bezpieczne, w tym dokłada on wszelkich starań, aby poziom ich przetwarzania i przechowywania był coraz wyższy. Administrator poleca zapoznanie się z niniejszą polityką bezpieczeństwa, co pozwoli Użytkownikom na uzyskanie dokładnej informacji dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych.

§1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa ma na celu określenie przez Administratora zestawu praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz określonej organizacji a także odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych u Administratora oraz ma na celu zapewnienie kierunków działania i wsparcia Administratora dla bezpieczeństwa informacji. Administrator zapewnia bezpieczeństwo informacji zachowując:

a)      poufność przez zapewnienie, że informacja nie będzie udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,

b)      integralność przez zapewnienie, że dane nie będą zmieniane lub niszczone w sposób nieautoryzowany,

c)       dostępność przez zapewnienie, że dane będą osiągalne i możliwe do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie przez autoryzowany podmiot,

d)      rozlicznalność przez zapewnienie, że działania podmiotu mogą zostać przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,

e)      autentyczności przez zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów i informacji),

f)       niezaprzeczalność przez zapewnienie braku możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w całości lub części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie,

g)      niezawodność przez zapewnienie spójności oraz zamierzonych zachowań i skutków.

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Jednocześnie wszelkie przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. Administrator nie będzie mógł zrealizować zamówienia Użytkownika w przypadku, kiedy Użytkownik nie poda Administratorowi niezbędnych danych do jego zrealizowania lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, za co Administrator odpowiedzialności nie ponosi.

 2. Administrator informuje, że Użytkownicy w każdej chwili mają prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Mogą to zrobić korzystając z pomocy Administratora, której Administrator chętnie udzieli, za pomocą działu obsługi Klientów.

§2. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszej polityce bezpieczeństwa oznaczają:

a)        Administrator danych osobowych slodkiwierzynek.pl (zwany w niniejszej polityce: Administratorem), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Klientów jest WISTERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-008), Rynek Główny 15, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309791, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON: 120731334 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-240-39-00, o wysokości kapitału zakładowego 50.000,00 zł, wpłaconego w całości (zwana także „Spółką”), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

b)      Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c)       Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d)      Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e)      Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.slodkiwierzynek.pl

f)       Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g)      Użytkownik – oznacza podmioty na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną a także podmioty, z którymi przedmiotowe umowy zostały zawarte za pomocą Serwisu, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, zwanymi inaczej „Klientami”.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator oświadcza, że w ramach działalności Spółki prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych zarówno za pomocą sieci Internet jak i sprzedaży bezpośredniej w siedzibie Spółki. Jednocześnie Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą dokonać zakupów za pomocą sprzedaży bezpośredniej w siedzibie Spółki.

 2. Administrator wdrożył w slodkiwierzynek.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników.

 3. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych Użytkowników należą:

a)      dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy lub zleceniobiorcy  slodkiwierzynek.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania, zobowiązujące ich do ochrony danych,

b)      system IT slodkiwierzynek.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych,

c)       kontrola nad danymi osobowymi wprowadzanymi do zbioru danych osobowych, z uwzględnieniem informacji kto dokonał określonego wpisu oraz komu dane zostały przekazane,

d)      zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator oświadcza, że dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§4. OKREŚLENIE RODZAJU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW, WYMAGANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. W trakcie procesu składania zamówienia Administrator wymaga podania danych niezbędnych do jego realizacji, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji:

1)      przy składaniu zamówienia Administrator wymaga podania następujących danych osobowych:

a)       imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b)      adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 c)       e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d)      numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

2)    w przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

a)      imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;

b)      adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c)       numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3)    w przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

a)      imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

b)      adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

c)       numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

4)      dane podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane przez slodkiwierzynek.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane, jako adres dostawy przekazywane będą firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki, przekazywane będą:

a)      UPS Polska Sp. z o. o. ul. Prądzyńskiego 1/3

                              01-222Warszawa  NIP 522-10-04-200;

5)      W przypadku skorzystania przez Użytkownika z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności, pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez slodkiwierzynek.pl

 1. W trakcie procesu rejestracji wymagane będzie podanie danych niezbędnych do założenia konta w slodkiwierzynek.pl, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia, przez co Użytkownik oszczędza czas.

1)      W trakcie rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych osobowych:

a)      imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b)      adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

c)       e-mail – niezbędny do logowania do slodkiwierzynek.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z slodkiwierzynek.pl;

d)      numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

2)      Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez slodkiwierzynek.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia Administrator wymaga podania adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez slodkiwierzynek.pl

 2. W zbiorze danych przetwarzane są dane osobowe Użytkowników w zakresie:

1)      danych podanych przez Użytkownika, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz

2)      wszystkich składanych przez tego Użytkownika zamówieniach (nazwa towaru, ilość towaru, wartość zamówienia, data zamówienia i data odbioru). 

 

§5. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POBIERANE AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA SŁODKIWIERZYNEK.PL

 1. System informatyczny, z którego korzysta slodkiwierzynek.pl (serwer) automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z slodkiwierzynek.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na slodkiwierzynek.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji slodkiwierzynek.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki bezpieczeństwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 2. Serwis slodkiwierzynek.pl wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia slodkiwierzynek.pl rozpoznania Użytkownika i dostosowania Serwisu slodkiwierzynek.pl do jego potrzeb.

 3. Serwis slodkiwierzynek.pl wykorzystuje Cookies do: tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania slodkiwierzynek.pl.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies pochodzących z serwisu slodkiwierzynek.pl Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania.

 5. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie slodkiwierzynek.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§6. GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez slodkiwierzynek.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający z niego korzystają. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki bezpieczeństwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików Cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania serwisu slodkiwierzynek.pl.

 3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie slodkiwierzynek.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§7.GOOGLE ADWORDS (COOKIES)

 1. Google AdWords wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przez slodkiwierzynek.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki bezpieczeństwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania serwisu slodkiwierzynek.pl.

 3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie slodkiwierzynek.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§8.WOOPRA (COOKIES)

 1. Woopra wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis slodkiwierzynek.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Woopra gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Woopra może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Woopra.
  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki bezpieczeństwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  1. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Woopra, Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania serwisu slodkiwierzynek.pl.

  2. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies Woopra, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie slodkiwierzynek.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§9. ROXR SOFTWARE CLICKY (COOKIES)

1)      Roxr Software Clicky wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez slodkiwierzynek.pl.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Roxr Software Clicky gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Roxr Software Clicky może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Roxr Software Clicky. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w § 4 niniejszej polityki bezpieczeństwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2)      Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Roxr Software Clicky, Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania serwisu slodkiwierzynek.pl.

3)      Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookies Roxr Software Clicky, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie slodkiwierzynek.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§10.POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW SŁODKIWIERZYNEK.PL

Serwis slodkiwierzynek.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w slodkiwierzynek.pl linki do innych stron internetowych. Serwis slodkiwierzynek.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony bezpieczeństwa stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy każdemu Użytkownikowi weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie w tym samodzielne podjęcie decyzji, czy Użytkownik chce powierzyć im swoje dane osobowe.

§11.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, serwis slodkiwierzynek.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, w których dane osobowe Użytkowników będą ujawnianie wyłącznie w zakresie i celu  podmiotom wymienionym w niniejszej polityce bezpieczeństwa.

§12. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SERWISU SŁODKI.WIERZYNEK.PL

Serwis slodkiwierzynek.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki bezpieczeństwa, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu slodkiwierzynek.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie serwis slodkiwierzynek.pl powiadomi użytkowników strony internetowej odpowiednim komunikatem, wyświetlonym przy pierwszym wejściu na stronę internetową po zmianie polityki bezpieczeństwa.

§13. KONTAKT

 1. Serwis slodkiwierzynek.pl kontaktuje się z Użytkownikami korzystając z podanego przez nich adresu e-mail, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez Użytkowników numeru telefonu.

  1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu

 12 424-96-44, w godzinach od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail: marcin.laszczak@slodkiwierzynek.pl.

 1. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Użytkowników, o ile Użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 12 424-96-44, w godzinach od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail marcin.laszczak@slodkiwierzynek.pl.

 2. W powyższych sprawach można również korespondować z Administratorem pod jego adresem: WISTERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, Rynek Główny 15, 31-008 Kraków.